Kannum Kannum Kathirunnu Christmas Song Download

Listen to all songs of D Voice online. Kannum Kannum Kathirunnu Christmas Song is a song by D Voice from the album Trending MP3 Songs. The song's lyrics were written by Titus Mathew and the music was composed by Titus Mathew. On 21, Dec 2022, the song "Kannum Kannum Kathirunnu Christmas Song Mp3 Download" was released.

Kannum Kannum Kathirunnu Christmas Song

Uploaded by @PagalWorld

Kannum Kannum Kathirunnu Christmas Song

File Name: Kannum Kannum Kathirunnu Christmas Song Mp3 Download

Duration: 03:00 Min

Added On: 21, Dec 2022

Artist: D Voice,

Lyric: Titus Mathew

Music: Titus Mathew

Category: Trending MP3 Songs

Download: 2692+

Kannum Kannum Kathirunnu Lyrics in Malayalam

കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു

മണ്ിലലാരു പൈതലിനായ്

കാതതാട് കാതതാരും തകട്ടിരുന്നു

പദവ ൈുത്തൻ ൈിറക്കുലമന്നു (2) കണ്ണും കണ്ണും


ആകാശ വീഥിയിൽ മാലാഖാമാരവർ

സ്തനഹത്തിൻ നിറകുടമായ്

താരാട്ടണ ൈാടി ഉറക്കിടുവാനായി

മനതാരിൽ നിനച്ചിരുന്നു


ഇത്ത നലലസ്തനഹലത്ത തന്ന നലലനാഥലന

ലമലലലരാവിൽ ൈാടി സ്തുതിക്കാും (2) കണ്ണും കണ്ണും


ജീവന്ലറ ൈാതയിൽ കാരുണ്യകനവായ്

കരുണ്ാർത്ദൻ അലിഞ്ഞദിനും

ആതലാലുംമാട്ടി ലാളിച്ചീടുവാനായ്

കൃൈയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു


ഇത്ത നലലസ്തനഹലത്ത തന്ന നലലനാഥലന

ലമലലലരാവിൽ ൈാടി സ്തുതിക്കാും (2) കണ്ണും കണ്ണും